Education Agents
ENGLISH SCHOOLS

WORLDWIDE

 

Hunan Education Services International Changsha English Schools


Address: 23F, Wan Bao Plaza 267 Wan Bao Avenue, Changsha, Hunan, 410016, China

Fax: +86-731-2203432

Ph: +86-731-2207113-820

Contact Email: gss@hun-edu.cn

Website: www.hun-edu.cn

Principal Agent: Shanshan Gong

Qualified Counsellors at Hunan Education Services International Changsha

Shanshan Gong

QEAC E418