Education Agents
ENGLISH SCHOOLS

WORLDWIDE

 

Guangzhou Service Center for Scholarly Exchange Guangzhou English Schools


Address: 6F Beixiu Building 266 Xiaobei Road, Guangzhou, Guangdong, 510050, China

Fax: 86-20-83568055

Ph: 86-20-83568045

Contact Email: mandyliu73@hotmail.com

Principal Agent: Qiao Xie

Qualified Counsellors at Guangzhou Service Center for Scholarly Exchange Guangzhou

Qiao Xie

QEAC E427

Qun Liu

QEAC E428