Education Agents
ENGLISH SCHOOLS

WORLDWIDE

 

Changchun Service Center For International Exchanges Changchun English Schools


Address: Room 506-508 Meiling Office 2288 Tonzhi St, Changchun, Jilin, 130021, China

Fax: 043185614703

Ph: 043185614702

Contact Email: chuqingwei216@163.com

Website: www.cccg.cn

Principal Agent: Qingwei Chu

Qualified Counsellors at Changchun Service Center For International Exchanges Changchun

Open uri.30788

Qingwei Chu

QEAC E471